Αρχική » Εχθροί και ασθένειες » Ζώα και κήπος

Κοτούλες στον κήπο μας: τι πρέπει να γνωρίζουμε

Κοτούλες στον κήπο μας: τι πρέπει να γνωρίζουμε

Απο­φα­σί­σατε, λοι­πόν, να βάλετε κότες στην αυλή σας ή σε μια απο­θήκη. Πώς θα ξεκι­νή­σετε; Τί πρέ­πει να κάνετε από την πρώτη κιό­λας μέρα που θα φέρετε σπίτι τα κοτο­που­λά­κια της μιας μέρας που αγο­ρά­σατε; Πώς να ετοι­μά­σετε τον χώρο τους ώστε να μεί­νουν ζωντανά και υγιή; Τί πρέ­πει να τα ταϊ­ζετε; Σε όλα αυτά τα ερω­τή­ματα και σε αρκετά ακόμα απα­ντά αυτό το άρθρο, σαν μια σύντομη εισα­γωγή στην εκτροφή κοτόπουλων.

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
1. Καθα­ρί­στε και απο­λυ­μά­νετε τον χώρο (κοτέ­τσι ή απο­θήκη) που θα μένουν τα κοτό­πουλα με ένα καλό απο­λυ­μα­ντικό. Για καλύ­τερα απο­τε­λέ­σματα, χρη­σι­μο­ποι­ή­στε ψεκα­στήρα για να πάει το απο­λυ­μα­ντικό σε κάθε χαρα­μάδα και τρύπα. Η σωστή απο­λύ­μανση εμπο­δί­ζει την κοκ­κι­δί­ωση, που είναι μια πολύ σοβαρή αρρώ­στεια των που­λε­ρι­κών και των κουνελιών.
2. Αφή­στε τον χώρο να στε­γνώ­σει καλά πριν εγκα­τα­στή­σετε τα κοτόπουλα.
3. Βεβαιω­θήτε πως ο χώρος δεν έχει ρεύματα.
4. Μέσα στο κοτέ­τσι ή την απο­θήκη που θα βάλετε τα κοτό­πουλα, χωρί­στε ένα μέρος με τει­χώ­ματα από κάρντ­μπορντ ύψους 60 εκα­το­στών με στρογ­γυ­λε­μέ­νες γωνίες. Αν τα κοτό­πουλα τρο­μά­ξουν, θα προ­σπα­θή­σουν να κρυ­φτούν όλα μαζί στις γωνίες και μερικά μπο­ρεί να ποδο­πα­τη­θούν. Αν οι γωνίες είναι στρογ­γυ­λε­μέ­νες, δεν είναι εύκολο να το κάνουν.
5. Θα χρεια­στεί­ται μια στρω­μα­τιά στο δάπεδο από ροκα­νί­δια ή ψιλό άχυρο. Μην ξεκι­νάτε με χοντρό στρώμα γιατί θα κοτό­πουλα θα δυσκο­λευ­τούν να περ­πα­τάνε πάνω του. Μη χρη­σι­μο­ποιείτε οτι­δή­ποτε που γλι­στράει. Όσο είναι μικρά, δεν είναι αρκετά δυνατά κι έτσι τα πόδια τους μπο­ρεί να γλι­στάνε σε αντί­θε­τες κατευ­θύν­σεις και το απο­τέ­λε­σμα είναι τα πόδια τους να μεί­νουν μόνιμα ανοι­χτά και να μη μπο­ρούν να περπατήσουν.
Βάλτε λίγα εκα­το­στά στρω­μα­τιάς στο δάπεδο και καλύψτε με ένα παλιό σεντόνι. Τα κοτό­πουλα τσι­μπο­λο­γούν οτι­δή­ποτε βρί­σκε­ται στα πόδια τους και γι’ αυτό αν δεν καλύ­ψετε το ροκα­νίδι ή το άχυρο, θα το φάνε και θα πεθά­νουν. Μετά από τρεις μέρες έχουν μάθει τι είναι τροφή και τι δεν είναι κι έτσι μπο­ρείτε να αφαι­ρέ­σετε το σεντόνι αφή­νο­ντας την απο­κάτω καθαρή στρω­μα­τιά. Μόλις τα ροκα­νί­δια ή άχυρα βρω­μί­σουν, προ­σθέ­στε κι άλλα από πάνω. Αργό­τερα ίσως χρεια­στεί ν’ αλλά­ξετε όλη τη στρω­μα­τιά. Όταν κάνετε δου­λειές μέσα στον χώρο των κοτό­που­λων, πρέ­πει οι κινή­σεις σας να είναι πολύ αργές γιατί τα που­λιά τρο­μά­ζουν εύκολα και μερι­κές φορές πεθαί­νουν από τον φόβο τους.
6. Προ­σθέ­στε μια κου­τα­λιά της σού­πας μελάσσα σε 4 λίτρα ζεστό νερό και δώστε το στα κοτό­πουλα τις πρώ­τες μια-δύο μέρες για να συνέρ­θουν από τη μετα­φορά. Βάλτε τους το ράμ­φος μέσα στο νερό για να μάθουν πιο γρή­γορα πού βρί­σκε­ται το νερό.
7. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΒΡΑΧΕΙ ΠΟΤΕ Η ΤΡΟΦΗ. Οι μύκη­τες μπο­ρούν να ανα­πτυ­χθούν ταχύ­τατα (μέσα σ’ ένα βράδυ) στη βρεγ­μένη τροφή και τα κοτό­πουλά σας να πεθάνουν.
8. Ελέγ­χετε τακτικά τα κατό­πουλα, κυρίως για να δείτε μήπως κρυώ­νουν ή ζεσταίνονται.

ΓΩΝΙΕΣ
Θυμη­θήτε να τις κάνετε στρογ­γυ­λές ώστε τα κοτό­πουλα να μη μπο­ρούν να στρι­μω­χτούν μαζί και να ποδο­πα­τή­σουν το ένα το άλλο.

ΝΕΡΟ
Δώστε τους χλιαρό νερό με μελάσσα όταν φτά­σουν. Κρα­τή­στε το νερό μακριά από την τροφή ώστε να μη βρέχεται.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Χρη­σι­μο­ποι­ήτε πάντοτε δύο του­λά­χι­στον λάμπες για την περί­πτωση που θα καεί η μία, καθώς και καλώ­δια ανθε­κτικά στη ζέστη. Είναι καλό να χρη­σι­μο­ποιείτε υπέ­ρυ­θρες λάμπες των 250 βατ και να τις κρε­μάτε από την οροφή στο κατάλ­ληλο ύψος για να εξα­σφα­λί­σετε σωστή θερ­μο­κρα­σία στα κοτό­πουλα. Μην τοπο­θε­τείτε το νερό ή την τροφή κατευ­θείαν απο­κάτω από τις λάμπες.

 

ΤΡΟΦΗ
Ξεκι­νή­στε θρυμ­μα­τί­ζο­ντας την τροφή. Τα κοτό­πουλα δεν μπο­ρούν να φάνε μεγά­λους σβώ­λους. Βάλτε τα κοτό­πουλα πάνω στην τροφή σ’ ένα χαρ­τόνι για να μπο­ρούν να τη βρουν.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟ
Κοτο­που­λά­κια μιας μέρας: Καλό είναι να τους δίνετε χώρο 0,75μ. x 3,00 μ. ώστε να τοπο­θε­τού­νται σωστά οι λάμπες θέρ­μαν­σης, η τροφή και το νερό. Ο ελά­χι­στος ανα­γκαίος χώρος πάντως είναι 35–40 που­λιά ανά τετρα­γω­νικό μέτρο.
1 μηνός μέχρι 2 μηνών: 15–20 που­λιά ανά τετρα­γω­νικό μέτρο.
2 μηνών μέχρι 3 μηνών: 9–10 που­λιά ανά τετρα­γω­νικό μέτρο.
3 μηνών μέχρι 4 μηνών: 5–6 που­λιά ανά τετρα­γω­νικό μέτρο.
4 μηνών μέχρι ενή­λικα: 4–5 που­λιά ανά τετρα­γω­νικό μέτρο.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Μετρή­στε τη θερ­μο­κρα­σία στην άκρη του κύκλου θέρ­μαν­σης και στο ύψος της ράχης των πουλιών.
Το ιδα­νικό είναι τα που­λιά να παρα­μέ­νουν στις άκρες του κύκλου θέρ­μαν­σης. Αν στρι­μώ­χνο­νται κάτω από τη λάμπα, τότε κρυώ­νουν. Αν απο­μα­κρύ­νο­νται όσο μπο­ρούν, τότε ζεσταί­νο­νται πολύ. Πρέ­πει επί­σης να εξα­ε­ρι­σμό χωρίς ρεύ­ματα για να απο­μα­κρύ­νε­ται η υγρα­σία που δημιουρ­γούν. Ο εξα­ε­ρι­σμός χρειά­ζε­ται και για να απο­μα­κρύ­νε­ται η σκόνη που δημιουργείται.
Όσο μεγα­λώ­νουν τα που­λιά, μειώ­νετε τη θερ­μο­κρα­σία κατά τρεις περί­που βαθ­μούς τη βδο­μάδα. Αν χρη­σι­μο­ποιείτε υπέ­ρυ­θρες λάμπες των 250 βατ, το πετυ­χαί­νετε σηκώ­νο­ντας τις λάμπες κατά πέντε εκα­το­στά την εβδο­μάδα. Όταν η θερ­μο­κρα­σία που τους παρέ­χετε με τις λάμπες φτά­σει στους 20 βαθ­μούς Κελ­σίου, δεν χρειά­ζε­ται πια να συνε­χί­σετε. Σβή­στε τις λάμπες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κοκ­κι­δί­ωση
Η κοκ­κι­δί­ωση είναι μια ασθέ­νεια που προ­κα­λεί­ται από ένα παρά­σιτο το οποίο μετα­φέ­ρε­ται με τις κου­τσου­λιές. Η καλή υγιεινή βοη­θάει στην πρό­ληψή του. Πρέ­πει να αρχί­στε να το υπο­ψιά­ζε­στε όταν δείτε αίμα στις κου­τσου­λιές των κοτό­που­λων. Τα φάρ­μακα στην τροφή βοη­θούν στην πρό­ληψη, αλλά αν δεν θέλετε να χρη­σι­μο­ποιείτε φάρ­μακα, μπο­ρείτε να στα­μα­τή­σετε αρκετά γρή­γορα την ασθέ­νεια βάζο­ντας ξύδι στο νερό που πίνουν τα που­λιά – μια κου­τα­λιά της σού­πας ξύδι σε κάθε λίτρο νερό για τρεις ημέ­ρες. Απο­μα­κρύ­νετε την παλιά στρω­μα­τιά και καθα­ρί­στε το νερό. Μερι­κοί βάζουν ξύδι στο νερό από την αρχή μέχρι να μεγα­λώ­σουν αρκετά τα κοτό­πουλα. Το κοτέ­τσι χρειά­ζε­ται πάντοτε απο­λύ­μανση πριν από την εγκα­τά­σταση νέας φουρ­νιάς κοτόπουλων.

Επι­δρο­μείς
Προ­στα­τέψτε τα κοτό­πουλά σας από διά­φο­ρους επι­δρο­μείς του κοτε­τσιού (αλε­πού­δες, γάτες, ποντί­κια κ.ά.) Καλό είναι να σκε­πά­σετε με κοτε­τσό­συρμα το προ­αύ­λιο του κοτε­τσιού και να λάβετε όλα τα απα­ραί­τητα μέτρα για να απο­φύ­γετε τις απώ­λειες. Αν μάλι­στα έχετε ένα καλό κόκορα, αυτός θα προ­στα­τεύει αρκετά καλά τις που­λά­δες τους, του­λά­χι­στον από τους μικρό­σω­μους επιδρομείς.

ΧΑΛΙΚΙ ΚΑΙ ΤΡΙΜΜΕΝΑ ΟΣΤΡΑΚΑ
Τα κοτό­πουλα χρειά­ζο­νται ψιλο χαλίκι για να αλέ­θουν την τροφή στη γκούσα τους (προ­στό­μα­χος). Αν τα ταϊ­ζετε τροφή του εμπο­ρίου, ελέγ­ξτε για να δια­πι­στώ­σετε μήπως τα που­λιά χρειά­ζο­νται επι­πλέον χαλίκι. Είναι καλύ­τερο να αφή­νετε τις κότες να κατα­πί­νουν όσο θέλουν. Οι ωοτό­κες κότες χρειά­ζο­νται επί­σης τριμ­μένα όστρακα για κάλ­τσιο στα τσό­φλια των αυγών τους.

ΚΟΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ
Οι κότες είναι από­γο­νοι της ινδι­κής όρνι­θας της ζού­γκλας. Το φυσικό τους ένστι­κτο είναι να σκα­λί­ζουν στα πεσμένα φύλλα και κλα­διά της ζού­γκλας για να βρουν έντομα, Τους αρέ­σει επί­σης η πρα­σι­νάδα. Όταν τις αφή­νετε στο ύπαι­θρο, σκα­λί­ζουν το γυμνό χώμα και τρώνε πολλή πρασινάδα.
Όταν είναι στο ύπαι­θρο, προ­σπα­θούν να έχουν κάλυψη από πάνω τους γιατί φοβού­νται τους ενα­έ­ριους επι­δρο­μείς (π.χ. γερά­κια). Συγκε­ντρώ­νο­νται κάτω από δέντρα με χαμηλά κλα­ριά ή κάτω από στέ­γα­στρα. Επί­σης ψάχνουν να βρουν, συνή­θως κάτω από δέντρα, ένα μέρος για να κάνουν μπά­νιο σκό­νης. Κυλιού­νται εκεί μέχρι να σκε­πά­σει η σκόνη τα φτερά τους, σα να ξέρουν ότι η σκόνη θα βου­λώ­σει τους πόρους των ζωυ­φίων στα φτερά τους και θα απαλ­λα­γούν απ’ αυτά.
Καλό είναι να κρα­τάτε κλει­σμένα τα κοτό­πουλά σας μέχρι να φτά­σουν τις 8 εβδο­μά­δες, επειδή μέχρι τότε δεν έχουν μητέρα να τα προ­στα­τέ­ψει και τα ίδια δεν αντι­λαμ­βά­νο­νται καλά τους κιν­δύ­νους. Μετά απ’ αυτή την ηλι­κία, μπο­ρείτε να τα αφή­νετε έξω τη μέρα και να τα κλεί­νετε στο κοτέ­τσι με το σού­ρωπο. Οι κότες κατα­λα­βαί­νουν πότε αρχί­ζει να χάνε­ται το φως και μαζεύ­ο­νται κοντά στην πόρτα του κοτε­τσιού. Μόλις σκο­τει­νιά­σει, μπαί­νουν μέσα και πηδάνε στις κούρ­νιες για να κοιμηθούν.
Στις κότες αρέ­σει να τις ταϊ­ζετε την αυγή και το σού­ρωπο. Και αν τις αφή­νετε ελεύ­θε­ρες τη μέρα, θα χρειά­ζο­νται μόνο τη μισή τροφή. Την υπό­λοιπη τη βρί­σκουν μόνες τους.
Όταν αρχί­ζουν να γεν­νάνε, κρα­τάτε τες μέσα στο κοτέ­τσι μέχρι το μεση­μέρι για τρεις εβδο­μά­δες για να συνη­θί­σουν και να μάθουν που πρέ­πει να γεν­νάνε. Δια­φο­ρε­τικά θα ψάχνετε να βρίτε τα αυγά στα πιο απί­θανα σημεία.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 

Το διαβάσαμε στο aximadias.blogspot.gr

Δημοφιλέστερα ΆρθραΑυτό το γνωρίζατε;

 1. Δράμα: Η γιορτή της «ΔραμΟΙΝΟγνωσίας»

   Από τους αμπελώνες μέχρι τα εστιατόρια και από τα καφέ - μπαρ μέχρι τους δρόμους της Δράμας, πάντα...

 2. Ωροσκόπιο Λουλουδιών

  Δείτε το Λουλούδι που αντιστοιχεί στο ζώδιο σας...ΚριόςΤουλίπαΦήμη. Εκδήλωση αγάπης. Σύμβολο του τέλειου εραστή.Οί τουλίπες είναι βολβώδη λουλούδια...

 3. Αρνί ή κατσίκι για το Πασχαλινό τραπέζι;

  Η διατροφική αξία του αρνιού στο πασχαλινό τραπέζι. Το πασχαλινό τραπέζι, εκτός από γεύση και εμφάνιση, καλό είναι...

 4. Απαλλαγείτε για πάντα από τις κατσαρίδες

  Δεν έχετε χειρότερο από το να συναντήσετε ξαφνικά μια κατσαρίδα στο διάβα σας; Δείτε τι να αποφεύγετε και...

Φυτά εσωτερικού χώρου

Πως πρέπει να επιλέγουμε φυτά για συνθέσεις

Πως πρέπει να επιλέγουμε φυτά για συνθέσεις

Υπάρχουν πολλά φυτά που μας αρέσουν και θα θέλαμε να τα βάλουμε στην ίδια σύνθεση. Μπορούνε όμως όλα τα φυτά να μπουν...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Εξεταστική περίοδος; τροφές που βοηθάνε στην επιτυχία

Εξεταστική περίοδος; τροφές που βοηθάνε στην επιτυχία

Είναι εξεταστική περίοδος. Για καλύτερα αποτελέσματα, προτιμήστε τα αδρά επεξεργασμένα δημητριακά σαν βάση των γευμάτων, καθώς απελευθερώνουν σταδιακά ενέργεια και περιορίζουν την...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυσικός έλεγχος εντόμων

Πως να ξεφορτωθείτε τα μυρμήγκια από το σπίτι, με οικολογικούς τρόπους

Πως να ξεφορτωθείτε τα μυρμήγκια από το σπίτι, με οικολογικούς τρόπους

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μπορέσουμε να κάνουμε το σπίτι μας ένα “δυσάρεστο” μέρος για τα μυρμήγκια. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας απλά και...

διαβάστε αναλυτικά »

Αυτό το γνωρίζατε;

Οι αλλεργίες της άνοιξης: τα κύρια αλλεργιογόνα

Οι αλλεργίες της άνοιξης: τα κύρια αλλεργιογόνα

Η αλλεργία είναι η αντίδραση του οργανισμού σε κάποιες ουσίες, τα λεγόμενα αλλεργιογόνα. Τα αλλεργιογόνα είναι χημικές ενώσεις που εισέρχονται στο ανθρώπινο...

διαβάστε αναλυτικά »

Κήπος προσέλκυσης πουλιών

Πώς θα δημιουργήσω έναν κήπο φιλικό για τα πουλιά;

Πώς θα δημιουργήσω έναν κήπο φιλικό για τα πουλιά;

Λίγα πράγματα είναι τόσο ενδιαφέροντα και ευχάριστα όσο το κελάηδημα των πουλιών. Το τραγούδι των πουλιών προσθέτει μουσική και χρώμα στη ζωή...

διαβάστε αναλυτικά »

Ανθεκτικότητα φυτών

Φυτά που αντέχουν στην ξηρασία

Φυτά που αντέχουν στην ξηρασία

Καλό είναι όταν θέλουμε να φυτέψουμε κάποια φυτά, να γνωρίζουμε εάν αυτά αντέχουν στην ξηρασία. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας μας αντιμετωπίζουν...

διαβάστε αναλυτικά »

Αυτό το γνωρίζατε;

Καθάρος αέρας στο σπίτι μας

Καθάρος αέρας στο σπίτι μας

Μέσα από πολυετείς μελέτες Ρώσων και Αμερικανών διαστημικών επιστημόνων, ο άνθρωπος εκπέμεπει στην ατμόσφαιρα έως και 150 πτητικές ουσίες όπως Άνθρακας, Υδρογόνο,...

διαβάστε αναλυτικά »

Φυτά

Μαργαρίτες για όμορφους κήπους

Μαργαρίτες για όμορφους κήπους

H Mαργαρίτα (Argyranthemum frutescens) είναι ένα κλασικό φυτό που δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει ποτέ με την ανθοφορία του! Παράγει πάρα πολλά...

διαβάστε αναλυτικά »
Facebook
Twitter
cron